32 86 00 00 info@aktivindsats.dk

Mentor – Netværkscafè

én samlet indsats -

formål, metoder og resultater

Formål

Formålet med indsatsen er at styrke de sociale kompetencer, bryde ensomhed og understøtte at borgeren kan opnå og fastholde virksomhedsrettede aktiviteter. En indsats der har fokus på at hjælpe deltageren videre i et aktivt jobrettet tilbud.

Metoder

Mentor – Netværkscafé er en samlet indsats, hvor der i tilgangen til den enkelte borger tages udgangspunkt i dennes udfordringer på henholdsvis det sociale, fysiske og psykiske område samt i de ressourcer og kompetencer den enkelte er i besiddelse af.
Mentorindsatsen sigter mod at deltageren får afdækket de udfordringer der skal arbejdes med samt at fastsætte nogle realistiske mål, således at borgeren gennem de enkelte delmål får en oplevelse af succes og mod på at arbejde videre med sine udfordringer.
Hvis man ønsker det, er der også mulighed for at modtage NADA-behandling, der er en standardiseret form for kinesisk akupunktur i ørerne. NADA hjælper overordnet til at få en bedre balance mellem krop og psyke samt har vist sig effektfuld i forhold til stress, angst og andre psykiske udfordringer.

I Netværkscaféen arbejdes målrettet på afhjælpning af ensomhed samt synliggørelse og udvikling af de sociale ressourcer og kompetencer. Erfaringen viser at dette opnås ved at borgeren – i eget tempo og ud fra egne forudsætninger – deltager i og er med til at udforme det sociale samvær og de fælles aktiviteter. Det foregår i et fællesskab hvor man er ventet og ønsket, og hvor åbenhed, værdighed og omsorg er i fokus.

Tilgangen til den samlede indsats er således at deltageren fra start til slut mødes i ‘øjenhøjde’ på en anerkendende, tryg og tillidsskabende måde. Virkemidler der i Netværkscaféen har vist sig at føre i en retning, hvor borgeren får styrket sin tillid til sig selv og andre, selvværdsfølelsen samt troen på sig selv. Dette ikke mindst i forhold til at fremme lysten og evnen til at deltage i virksomhedsrettede aktiviteter, kunne blive en del af et arbejdsmæssigt fællesskab og derigennem opnå en oplevelse af at komme tættere på arbejdsmarkedet.

Resultater

a) Cases
b) Statistik

Cases

Gustav er en 44-årig militærveteran, der har været udstationeret på Balkan fra 1997 til 2001. Efter Gustavs kontrakt udløber i 2005, udvikler han symptomer på angst og depression og begynder at isolere sig. Gustav bliver sygemeldt, men oplever at der ikke er nogen veteranpolitik eller forståelse fra systemets side. Først i 2015 får han kontakt med veterancenteret, bliver diagnosticeret med PTSD og modtager herefter behandling for sin lidelse.
Gustav har fået bevilliget et ressourceforløb på 3 år.

Gustav fortæller at Netværkscaféen har fungeret som en overbygning til hans tidligere behandling – en tryg base udenfor det militære system. Han ser frem til møderne, det sociale samvær samt aktiviteterne, at høre om de andres oplevelser og har selv bidraget med et foredrag om sine oplevelser og udfordringer. Han har fået praktisk hjælp, fx i forhold til kommunen og til at skrive sit CV. Samtalerne foregår ifølge Gustav i en afslappet atmosfære og på lige fod – der er ikke noget ’os og dem’. Mentor nedbryder alle barrierer, således at han ikke føler sig alene, og han oplever at blive hjulpet i den rigtige retning. Der bliver lyttet til en, og han føler sig hørt på et værdigt niveau, hvilket ifølge Gustav har øget hans selvtillid og værdighedsfølelse – han føler sig lige så meget værd som alle andre. 

Gustav ønsker at komme i praktik indenfor it-området, hvilket han arbejder målrettet på at realisere.

Gustav tilkendegiver at han oplever indsatsen i Netværkscaféen som det mest givende og positive af alle de tilbud han har modtaget, og føler at han i de to måneder han har deltaget har rykket sig mere, end i hele det forudgående forløb.
Han er gået fra ikke at kunne forestille sig nogen fremtid på arbejdsmarkedet, til at se ’lys forenden af tunnelen’.

Nini er en 30-årig kvinde, der har haft en psykisk/socialt belastet opvækst og har siden barndommen haft udfordringer med psykisk sårbarhed i form af socialangst og depression. Hun har endvidere oplevet at være i et psykisk belastende parforhold, hvor hun har fået 2 børn i en meget ung alder. Efter afslutningen af folkeskolen har Nini haft en sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet i form af diverse vikaransættelser indenfor det pædagogiske område, i forsøget på at kvalificere sig til optagelse på pædagoguddannelsen. Bliver i november måned 2015 involveret i et biluheld og pådrager sig en piskesmældslæsion, med efterfølgende funktionsnedsættelse af venstre arm, jævnlige hovedpiner, smerter i bevægeapparatet og søvnforstyrrelser. Derudover kan Nini opleve at få anfald af angina pectoris (hjertekrampe).
Nini er blevet sygemeldt i januar måned 2016, har efterfølgende fået bevilliget et jobafklaringsforløb og herefter et ressourceforløb i 2018 på 5 år.

I forbindelse med sit ressourceforløb har Nini i 7 måneder deltaget i Netværkscaféen og har sideløbende hermed modtaget mentorstøtte, herunder fået NADA-behandlinger. Formålet med den samlede indsats har været at styrke de sociale kompetencer og understøtte hende i deltagelse i erhvervsrettede aktiviteter. Dette er opnået ved at sikre struktur i dagligdagen, sørge for at hun ikke isolerer sig og deltage i møder samt motivere og støtte hende i at komme i praktik, hvilket sker i december måned 2018. Nini gennemfører et 6 måneders praktikforløb i Jobcenter Odsherred, i en administrativ kontorfunktion.

Nini fortæller flg. om sit forløb i Netværkscaféen: ”Har i Netværkscaféen lært en masse om hvad det indebære at deltage, hvad de forskellige forløb giver af styrke, hvad man positivt kan arbejde med, og i det omfang egentlig styrket mit eget jeg, som jeg i dag er utrolig glad for. 

Sammen med mentor har jeg fået en fast rutine og struktur i min hverdag, planlagt. Både hvad angår praktik, møder, livet derhjemme osv. Med denne struktur, kan jeg bedre overskue hverdagen, overskue at være en god kollega, en god borger og vigtigst, en god mor.

 I dag kan jeg tage ud i det offentlige igen, være ude blandt andre borgere og deltage i sammenkomster, uden at jeg panisk løber væk fra det hele. Skulle der opstå en situation, hvor jeg føler mig utilpas, har jeg fået redskaber/træning i, hvordan jeg kan bearbejde og takle situationen på en fornuftig måde. Mentor har i den forstand støttet mig i at kunne starte i en praktik. Hun har lyttet og set hvad jeg kan, og ud fra det kunne bakke mig op i en praktik, som jeg ellers ikke selv kunne se mig selv i, eller i det hele taget det at ’arbejde’. Det vigtigste af alt, er at jeg i dag har lært at sige fra eller nej overfor arbejdsopgaver, andre menneskers mening eller hvad et nej ellers kan indebære. Samt at jeg derudover har et ’arbejde’ jeg kan stå op til og at jeg selv føler at jeg giver noget af mig selv, uden kun at tage imod. Dejligt at kunne være noget for andre og kunne bidrage.”

Efter gennemførelsen af sit forløb i Netværkscaféen og praktikforløbet er Nini blevet godkendt til fleksjob, og hun er blevet ansat som personlig assistent i en administrativ funktion i Jobcenter Odsherred.

Michelle er en 37-årig kvinde, der er diagnosticeret med ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse, socialangst og depression. Michelle har taget en Hf-eksamen og er efterfølgende uddannet som professionsbachelor i pædagogik i 2009, men grundet hendes psykiske udfordringer har hun ikke været i arbejde indenfor faget. I 2013 bliver Michelle sygemeldt, pga. en svær depression.

Michelle har fået bevilliget et ressourceforløb på 2 år.

Michelle har i forbindelse med sit ressourceforløb deltaget 3 måneder i Netværkscaféen, inklusive modtagelse af NADA øreakupunktur. Hun har modtaget støtte i forhold til socialisering,
erhvervsrettede aktiviteter, at opnå overblik og struktur i hverdagen samt en øget livskvalitet, selvtillid og større selvværd. Derudover har Michelle gennemført 2 praktikforløb, dels et forløb som mentor i Netværkscaféen i 4 måneder, og dels på Ulstrup Efterskole i lidt over 2 måneder, som led i hendes mentoruddannelse. Uddannelsen omfatter 2 elementer, hvoraf det ene er gennemførelsen af kursusforløbet ’Målrettet kompetenceudvikling indenfor relationsarbejde’ i AktivIndsats i en periode på 5½ måned samt en NADA øreakupunktur-uddannelse.

Om sit forløb i Netværkscaféen fortæller Michelle at: ”Hos aktiv indsats bliver jeg anerkendt for det jeg kan, og ikke dunket i hovedet for det jeg ikke kan. Hvilket jeg kan mærke har styrket min tro på mig selv. […] Jeg har igennem det sidste år, hvor jeg har været tilknyttet aktiv indsats, og mentor, så småt lært at genkende mine egne grænser og styrker.

jeg tager i stor grad nu selv ansvar for de ting der sker omkring mig i hverdagen. […] Lige fra start, har mentor sat sig ind i hvem jeg er som person. Og har derved kunne se styrker og svagheder, og har derudfra kunne støtte mig i, hvad jeg evt. kunne have lyst til, og være god til. Det har i samarbejde med mig, givet mig gode oplevelser i mine praktikker, da der er blevet lyttet til mig og taget højde for mine styrker og svagheder. Herved har jeg også fundet ud af hvad mine ønsker til et evt. arbejde kunne være.”

Efter afslutning af sit forløb i Netværkscaféen, sit uddannelsesforløb som mentor og de 2 praktikker er Michelle blevet godkendt til fleksjob. Hun drømmer om at arbejde på Julemærkehjemmet, men er aktiv jobsøgende indenfor flere arbejdsområder, hvor hun kan anvende sine uddannelser og kompetencer som pædagogisk mentor.

Hanne er en 53-årig kvinde, der er diagnosticeret med kronisk depression samt angst og nervøs personlighed. Hanne har tidligere været beskæftiget med vedligeholdelse af grønne områder i kommunen, men er blevet fyret pga. nedskæringer. Hun har efterfølgende været ansat på Vig kirkegård i et job med løntilskud i 2 x 6 måneder.

Hannes helbred er efterfølgende blevet forværret, med smerter i skuldre og knæ samt udvikling af diabetes og KOL, der har medført at hun i dag konstant går med iltapparat. 

Hanne beskriver sit forløb i Netværkscaféen som en udviklingsproces, hvor hun er gået fra at være en person der altid har stået på sidelinjen og kigget på andre, til i dag at have mod til at udfordre sig selv, være mere selvsikker og turde snakke frit fra leveren.

Hanne tilskriver denne udvikling som et resultat af at hun har været en del af fællesskabet i Netværkscaféen, hvor hun føler sig hørt og set samt ikke mindst accepteret, og via den fantastiske støtte og opbakning hun har modtaget fra mentor.
Hanne har i dag lært at acceptere sig selv, med de begrænsninger hun har.

Michelle L er en 30-årig kvinde, der har udfordringer med en vedvarende depression. Michelle har tidligere arbejdet som handicaphjælper, men er gået ned med en depression, idet hun er tilbøjelig til at tage arbejdet med hjem. Hun er herefter blevet sygemeldt.

Michelle L har fået bevilliget et ressourceforløb på 2 år.

Michelle L har 2 børn og venter et mere, da hun er gravid og skal nedkomme om få måneder. Hun har været i Netværkscaféen i ca. 1 år, og fortæller at hun sammen med mentor har tilegnet sig nogle værktøjer, der hjælper hende til at undgå at blive syg af diverse udfordringer og belastninger.

Michelle L tilkendegiver at hun oplever mentor som et fantastisk menneske, der er imødekommende og tryghedsskabende. Mentor hjælper hende til at føle sig bekræftet og holde fast i den hun er som person, hun kan nu mærke sig selv og sige fra, når det føles rigtigt.

Tidligere har hun været tilbøjelig til at underlægge sig andre menneskers meninger.

Efter Michelle L har født, ønsker hun at komme i en praktik, hvor hun kan varetage en praktisk ledsagerfunktion for en borger med handicap.

Charlotte er en 34-årig kvinde med en borderline personlighedsforstyrrelse i mild grad og har som voksen fået diagnosen ADHD. Charlotte har været igennem 2 hofteoperationer, da hun lider af dobbeltsidet hoftedysplasi, er derudover opereret i knæene samt har store gener af en underlivssygdom.

Charlotte har fået bevilliget 2 ressourceforløb á 4 år, har gennemført det første forløb og er 1 år inde i det andet.

Charlotte fortæller at hun vil ’gå gennem ild og vand’ for at være med i Netværkscaféen, og har sågar deltaget i kørestol for at kunne være med til en ekskursion i skoven, hvor der er blevet undervist i emnet ’fra jord til bord’.

Netværkscaféen har givet hende overskud og en følelse af at blive accepteret som den hun er. Charlotte tilkendegiver at hun har oplevet de andre deltagere og deres succes som en inspiration i sit eget liv. 

Hun har været igennem nogle hårde forløb med sine mange helbredsmæssige udfordringer, og oplever at det er vigtigt at møde andre der har det svært, få et kram og et godt grin samt ikke mindst modtage relevant undervisning.

Share This